آموزش زبان انگلیسی
علمی-آموزشی
Thu 27 Dec 2012 :: 22:16 PM ::  نويسنده : حسین عبدی

  گذشته ی ساده
     زمان گذشته به عملي اشاره مي كند كه در گذشته انجام شده و تمام شده است. فعل آن دو شکل دارد : 1. با قاعده   2. بی قاعده 

 1. گذشته ی ساده افعال باقاعده : با افزودن ed به آخر فعل ساخته مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد.

1) I play football every day. (زمان حال ساده ) من هر روز فوتبال بازی می کنم .                     
I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)من ديروز فوتبال بازی کردم .                      
2) They watch T.V every night. (زمان حال ساده)آن ها هر شب تلويزيون تماشا می کنند .            
They watched T.V last might. (زمان گذشته ساده)آن ها ديشب تلويزيون تماشا کردند.                 

2 – اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اينصورت براي ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه مي شود مثلاً

Live --> lived      Close --> closed      Arrive --> arrived          

3 – بعضي از افعال هنگام افزودن ed املای شان عوض مي شود. مانند :

Study --> studied

4 - جمله هايي كه مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قيدهاي زمان گذشته همراهند . شما با قيدهاي زمان زير آشنا هستيد

Yesterday : ‌ديروز     Last night : ديشب      Last week : هفته گذشته      Two days a go : ‌ دو روز پيش              

5 - براي منفي كردن زمان گذشته از كلمه did not استفاده مي شود و فعل به صورت اول خودش برمي گردد.

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفي شدهl)من ديروز فوتبال بازی نکردم .

به جاي did not مي توان از مخفف آن didn't هم استفاده كرد     I didn’t play football yesterday

6 – براي سؤالي كردن فعل did را در ابتداي جمله استفاده مي كنيم و فعل اصلي جمله به صورت اول خودش بر مي گردد.

Did  you  play football yesterday?               آيا ديروز فوتبال بازی کردی ؟

 براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد.

1. when …………..?   I visited the doctor last week.     پاسخ : when did you visit the doctor?

در هنگام سؤالي كردن از فعل كمكي did استفاده مي شود و فعل اصلي جمله (visited) به حالت اول خودش برمي گردد.

2 . Where………………? We went to shiraz last summer.    پاسخ: where did you go last summer?

مانند مثال بالا از فعل كمكي did استفاده كرده ايم و فعل اصلي جمله (went) به حالت اول خودش (go) بر مي گردد.

3. …………..?  Yes , I bought a nes shirt .   پاسخ : Did you buy a new shirt?

از فعل كمكي did براي سؤال كردن استفاده مي كنيم و فعل اصلي جمله (bought) به حالت اول خودش (buy) بر مي گردد.

4. ……………..? No, she didn't give me the dictionary. پاسخ : Did she give the dictionary?

براي سؤال ساختن در اول جمله استفاده مي شود و فعل به صورت اول خودش استفاده مي شود.   did

2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1. He ……some cheese yesterday morning.(get – got – gets)

پاسخ : got صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) مي باشد. got گذشته get‌است.

2. Mina helped her mother ………(last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است بايد قيد زمان گذشته به كار ببريم.

3. Ali …….his homework at school yesterday.(did-does- don't)

پاسخ : did صحيح است چون در جمله قيد زمان گذشته yesterday استفاده شده است. Did در اينجا فعل اصلي جمله و گذشته do مي باشد.

      2.گذشته ساده افعال بي قاعده

       1 – افعالي كه با اضافه كردن ed يا d به آخرشان تبديل به زمان گذشته مي شوند. افعال باقاعده ناميده مي شوند مانند play,watch و
        2 – بعضي از افعال براي تبديل شدن به زمان گذشته ed نمي گيرند بلكه خودشان شكل خاصي دارند و بايستي از حفظ شوند. اين افعال را

          افعال بي قاعده مي نامند. مانند حال ساده --> گذشته ساده

go--> went             see--> saw          eat --> ate          have--> had    

3 – براي منفي كردن و سؤالي كردن افعال بي قاعده مانند افعال با قاعده از didn’t , did استفاده مي كنيم. توجه كنيد كه هنگام استفاده از فعل كمكي did و didn't بايستي فعل اصلي جمله حتماً به حالت اول خودش برگردد. به مثال زير توجه كنيد.

He goes to school everyday.                 He went to school yesterday.                   
                  او ديروز به مدرسه رفت.( گذشته ی ساده)                 او هر روز به مدرسه مي رود.( حال ساده )
He didn't go to school yesterday.          Did He go to school yesterday?
آيا او ديروز به مدرسه رفت؟( گذشته ی ساده سوالی )             او ديروز به مدرسه نرفت.( گذشته ی ساده منفی )

 تمرين
پاسخ كامل دهيد

    1 – Did you go to library last week? Yes, I went to libreary last week. (پاسخ)

فعل go از افعال بي قاعده است. گذشته آن went‌ مي باشد.

2. Did Ali buy a story book yesterday? Yes , He bought a story book yesterday.(پاسخ)

فعل buy از افعال بي قاعده است. گذشته آن bought مي باشد.

3. Did you see Alies father last night? No, I didn't see Ali's father last night.(پاسخ)

فعل see از افعال بي قاعده است. گذشته آن saw مي باشد. چون پاسخ منفي است از شكل اول فعل يعني see استفاده شده است.

4. Did she do her homework last night? No, she didn't do her homework last night.
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک